انتخاب رشته مورد نظر

جزء 30
جز30و 1
جزء 30 و 2 و 1
5 جزء
10 جزء
15 جزء
20 جزء
حفظ کل
150 موضوع
300 موضوع
مسافران آسمان


جزء 30ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 نجمه احمدی تنها محمود 1380/11/21 جزء 30 99.415 برازجان
2 یاسین مراتب محمدرحیم 1380/08/06 جزء 30 99.33 برازجان
3 فاطمه رضایی باقر 1374/07/13 جزء 30 98.915 برازجان
4 اسماکشتکار خیراله 1370/01/08 جزء 30 98.375 برازجان
5 فاطمه مهرآور اکبر 1384/08/19 جزء 30 97.75 بوشهر
6 سعید امیری علیکرم 1366/06/30 جزء 30 97.5 بوشهر
7 زینب معرفاوی سیاره نژاد عبدالباقی 1368/08/01 جزء 30 97.25 بوشهر
8 سیده هانیه نجفی سیدکاظم 1378/12/20 جزء 30 97.25 بوشهر
9 هستی برزگر علی 1384/07/17 جزء 30 97.08 برازجان
10 مهسالک بهمن 1381/05/04 جزء 30 97 بوشهر
11 علیرضا درون طالب 1387/09/04 جزء 30 96.25 برازجان
12 حمیده حیدری محمد 1369/07/01 جزء 30 96 بوشهر
13 سیده زهرا ماجدی سید محمد 1385/05/26 جزء 30 95.75 برازجان
14 فاطمه بحرینی ابراهیم 1360/06/01 جزء 30 95.75 بوشهر
15 محمدرضا درون طالب 1389/04/28 جزء 30 95 برازجان
16 اسماعیل رمضانی علی 1365/10/21 جزء 30 95 بوشهر
17 نورالسادات فاطمی بوشهری سیدحسین 1343/06/28 جزء 30 95 بوشهر
18 مهرداد مجاهدی محمود 1353/06/27 جزء 30 95 بوشهر
19 علی اکبر مداح شیرعلی
جزء 30 95 بوشهر
20 امیررضا رزمجوئی پیمان 1388/09/03 جزء 30 94 برازجان
21 زهرا آبگون غلامحسین 1364 جزء 30 94 بوشهر
22 آمنه جواهری عبدالحسین 1368/10/15 جزء 30 93.75 برازجان
23 مائده منصورزاده طالب 1381/02/02 جزء 30 93.75 بوشهر
24 علیرضا کشتکار هادی 1384 جزء 30 93.705 برازجان
25 فاطمه شعبانی کریم 1383/03/28 جزء 30 93.25 سعدآباد
26 سیده منیژه علوی جو سیدعلوی 1358/04/01 جزء 30 93.25 دشتستان
27 فاطمه زارعی کوشا روح اله 1382/09/16 جزء 30 93 بوشهر
28 طاهره کشتکار خیراله 1365/04/27 جزء 30 92.875 برازجان
29 ستایش کاظمی گوزلکی علی 1389/11/08 جزء 30 92.75 بوشهر
30 زینت بحرینی حسین 1343/04/01 جزء 30 92.75 برازجان
31 اسماء ترابی محمدعلی 1383/04/15 جزء 30 92.705 برازجان
32 محمدجوادبشیری مختار 1388/07/08 جزء 30 92.5 برازجان
33 میناجاتوت مختار 1372/07/25 جزء 30 92.5 بوشهر
34 عصمت اکبرپور حسین 1375/04/24 جزء 30 92.5 بوشهر
35 امیررضاالوان مجید 1385 جزء 30 92.25 بوشهر
36 شکوفه نعمتی اسماعیل 1370/12/16 جزء 30 92 بوشهر
37 معصومه عبدتاوی عارف 1385/10/07 جزء 30 92 بوشهر
38 فاطمه بوستانی علی 1363/01/05 جزء 30 91.75 بوشهر
39 سیدحسین موسوی بصری سیدرضا 1388/04/26 جزء 30 91.75 بوشهر
40 محمدرفعتی خواه مهران 1383/08/19 جزء 30 91.75 نظرآقا
41 زینب روز خوش کاووس 1385/08/16 جزء 30 91.25 نظرآقا
42 ریحانه تقی زاده ایوب 1386/06/24 جزء 30 91.25 نظرآقا
43 ام البنین نصاری سلیم 1388/04/05 جزء 30 91 بوشهر
44 رقیه بحرانی اکبر 1383/11/11 جزء 30 90.205 برازجان
45 فادیا امینی صدراله 1382/10/06 جزء 30 90 برازجان
46 گلناز دهقان محسن 1384/06/18 جزء 30 89.665 برازجان
47 زینب سادات موسوی سیدفتح اله 1366/04/20 جزء 30 89.25 بوشهر
48 سکینه خنشان صفدر 1362/03/01 جزء 30 89 بوشهر
49 حمیدرضا بهرک هادی 1389/04/20 جزء 30 88.75 برازجان
50 زهرا مرادپور حسین
جزء 30 88.75 دلوار
51 طیبه پورمحمد عبدالحسن 1380/10/21 جزء 30 88.75 بوشهر
52 زهرا ناصری مصطفی 1388/06/24 جزء 30 88.75 بوشهر
53 فرزانه تقدیری فرد
1366/09/23 جزء 30 88.75 برازجان
54 بتول شیخی اکبر 1354/12/22 جزء 30 88.75 برازجان
55 مبینا ذوالقدری پور عبداله 1383/11/16 جزء 30 88 بوشهر
56 زهرا دشتی عبدالکریم 1381/11/28 جزء 30 87.75 بوشهر
57 سعید عابدی زاده علی رضا 1389 جزء 30 87.5 برازجان
58 فاطمه دریس محمد
جزء 30 87.5 خورموج
59 مهناز سنگی محمدعلی 1343/03/01 جزء 30 87.5 برازجان
60 عصمت غلامی ابراهیم 1349/06/04 جزء 30 87.5 برازجان
61 محمدعلی حقیقت قاسم 1384/02/04 جزء 30 87.5 برازجان
62 امیرمحمدشیانی غلامعلی 1388 جزء 30 87 برازجان
63 رقیه علی محمدی محمدعلی 1362/12/10 جزء 30 86.25 بوشهر
64 سولماز رفیع حمید 1383/04/08 جزء 30 86.25 بوشهر
65 احمدرضا جوانشیر رمضان 1389/05/25 جزء 30 83.75 برازجان
66 سیده خیرالنساء حسینی سیدمهدی 1381/05/01 جزء 30 83.75 بوشهر
67 زینب کیانی احمد 1380/11/10 جزء 30 83.75 بوشهر
68 یاسین باقری مهدی 1387/11/27 جزء 30 83.75 برازجان
69 مهدی غلامی جواد 1389/06/19 جزء 30 83.5 برازجان
70 مرضیه تحیوای خدارحم 1375/11/22 جزء 30 82.75 دلوار
71 الهه الوندی غلامرضا
جزء 30 82.5 بوشهر
72 زینب آذری فر

جزء 30 82.5 خورموج
73 عباس کاملی خوزانی علی محمد 1386/07/21 جزء 30 81.25 برازجان
74 فاطمه چوبینه روح اله
جزء 30 81.25 بوشهر
75 سیده فاطمه بصری سیدمحمدحسن
جزء 30 81 بوشهر
76 کوثرکدخدایی مجید 1382/01/04 جزء 30 81 بوشهر
77 مهدی کرمی حمید 1388/04/23 جزء 30 80.25 برازجان
78 ابوالفضل احمدی محمد 1386/08/06 جزء 30 80.25 بوشهر
79 امیرحسین احمدزاده محسن 1387/12/05 جزء 30 80 برازجان
80 یونس عباسی ابراهیم 1386/11/22 جزء 30 80 برازجان
81 مهدیه خواشه خسرو 1384/12/05 جزء 30 80 بوشهر
82 نوش آفرین برزگر سرمست 1382 جزء 30 80 برازجان
83 اسماء مجاهد ابوالقاسم 1359/01/01 جزء 30 80 برازجان
84 ستایش امیری شهرام 1389/12/24 جزء 30 79.75 برازجان
85 فاطمه خورندی خاتم 1382/12/03 جزء 30 79.25 بوشهر
86 سیمین حاجی زاده خدامراد 1355/06/14 جزء 30 79 نظرآقا
87 رقیه احمدنیا کرم 1365/01/08 جزء 30 78.5 دلوار
88 سنا غلامی مصطفی 1390/03/29 جزء 30 78.25 برازجان
89 محمد جواد میدری عباس 1383/11/19 جزء 30 77.5 خورموج
90 ساحل دهقانی اسماعیل 1385/02/28 جزء 30 75.75 برازجان
91 محمدپارسا آکخواه مجید 1385/10/13 جزء 30 75 برازجان
92 ستاره بشکوه مختار
جزء 30 75 خورموج
93 سیده زهرا حسینی سیدمهدی 1385/07/25 جزء 30 72.5 بوشهر
94 ابوالفضل نجفی برازجانی ابوالقاسم 1386/04/18 جزء 30 72.5 برازجان
95 یسناکریمی آرش
جزء 30 72 بوشهر
96 مهدیه انگالی نژاد علیرضا 1382/12/01 جزء 30 71.25 بوشهر
97 رضا دشتی محمد 1388/10/24 جزء 30 70.75 برازجان
98 زهرا نظامی آذر محمدرضا 1389/03/21 جزء 30 69 بوشهر
99 فاطمه مشایخ اردشیر
جزء 30 68.75 بوشهر
100 محمدطاها باصولی یداله 1387/02/27 جزء 30 67.5 برازجان
101 محمدحسین احمدی امیر 1385/05/29 جزء 30 67.5 بوشهر
102 زهرا عابدی حمید
جزء 30 67.5 دشتی
103 سید محمد مهدوی مرتضوی سیدحسین 1386/01/08 جزء 30 66.25 برازجان
104 فائزه سادات موسوی سیدمحمود 1382/10/27 جزء 30 65.75 بوشهر
105 امیرمحمدرجبی عباس 1387/12/03 جزء 30 65 برازجان
106 علیرضا حسینی اکبر 1388/8/26 جزء 30 65 برازجان
107 ام البنین لاری منفرد غلامرضا 1383/09/27 جزء 30 65 خورموج
108 محمدمهدی شجاع تنگستانی علی 1385/10/26 جزء 30 64.75 برازجان
109 عباس محمدی پور محمد 1389/04/17 جزء 30 63 برازجان
110 زهرا گرگین فرهاد 1383/03/15 جزء 30 62 بوشهر
111 فاطمه دروه ئی عبدالرضا 1380/12/16 جزء 30 61.25 بوشهر
112 درسا منصوری نژاد حمید 1380/12/14 جزء 30 61 بوشهر
113 مائده ابدیان عبدالرضا 1386/07/15 جزء 30 61 دیر
114 راحیل سادات دلقندی سیدجواد 1382/09/23 جزء 30 60 بوشهر
115 مهسا زارع ماشااله 1381/01/28 جزء 30 60 بوشهر
116 فاطمه زاهدی جعفر 1381/06/22 جزء 30 60 بوشهر
117 نگین خدری محمد 1380/12/27 جزء 30 59.5 بوشهر
118 رقیه سلیمانی عبدالرزاق 1381/09/11 جزء 30 58.75 بوشهر
119 زینب فتاح

جزء 30 58.75 بوشهر
120 مونا ملاحیان زاده نجف 1381/05/14 جزء 30 58.5 بوشهر
121 زهرا صادقی زاده فرید 1382/03/22 جزء 30 56.25 بوشهر
122 فاطمه رستم پور علی اصغر 1380/08/14 جزء 30 54.25 بوشهر
123 محدثه نکوری علیرضا
جزء 30 53.75 بوشهر
124 یاشگین نیکنامی داوود 1382/12/19 جزء 30 53.75 بوشهر
125 فائزه دشتی عبدعلی 1382/09/20 جزء 30 52.5 بوشهر
126 دردانه عالی حسینی رضا 1381/07/07 جزء 30 52 بوشهر
127 شهزاد متیهیان رامین 1383 جزء 30 51.25 بوشهر
128 شیدا جمالی ابراهیم
جزء 30 50 بوشهر
129 فاطمه عابدی علی 1380/10/02 جزء 30 48.75 خورموج
130 مبینا احمدی فیروز
جزء 30 48.75 خورموج
131 علی صابری ابوالحسن 1385/06/29 جزء 30 48.75 خورموج
132 فاطمه ذاکری رضا 1389/09/11 جزء 30 48.75 خورموج
133 عادل محمدی احمد 1368/01/29 جزء 30 47.5 بوشهر
134 یاسین باشیکه رضا
جزء 30 47.5 بوشهر
135 پانیذکهن مرتضی 1382 جزء 30 46.25 بوشهر
136 فاطمه غریبی مراد 1384/08/19 جزء 30 42.5 خورموج
137 فاطمه آشوری علی 1383/11/22 جزء 30 42.5 خورموج
138 مهدیه صفری قاسم
جزء 30 37.75 بوشهر
بازگشت به بالا

جز30و 1نتیجه آزمون جزء 1 و 30


ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رشته معدل شهرستان
1 محمد مهدی بجلی عبدالحسن جزء 30 و 1 96.5 بوشهر
2 محمد رضائی عبدالکریم جزء 30 و 1 95 برازجان
3 مریم بحرینی نجف جزء 30 و 1 94.75 سعد آباد
4 کوثر دارایی نصرت اله جزء 30 و 1 94.75 نظرآقا
5 علی دارایی نصرت اله جزء 30 و 1 94.75 نظرآقا
6 فرشته بحرینی نجف جزء 30 و 1 94.25 سعدآباد
7 شبنم نامی زاده علیرضا جزء 30 و 1 93.75 برازجان
8 ابوالفضل فولادی یعقوب جزء 30 و 1 93.25 دلوار
9 ریحانه یوسفی حسین جزء 30 و 1 92.5 بوشهر
10 کوثرتجلی زاده عباس جزء 30 و 1 92.25 بوشهر
11 نجمه معتمدی پور حسن جزء 30 و 1 91.25 دلوار
12 حسن دیانت رضا جزء 30 و 1 90.5 بوشهر
13 امیرخلیفات مهدی جزء 30 و 1 89 نظرآقا
14 محمدامین حسنینان توفیق جزء 30 و 1 88.75 برازجان
15 مهدیه صفری قاسم جزء 30 و 1 88.5 دلوار
16 فاطمه بحرانی ابراهیم جزء 30 و 1 87.5 برازجان
17 بهاره قائد بهرام جزء 30 و 1 87.25 برازجان
18 نرگس حاجی زاده ابراهیم جزء 30 و 1 87 برازجان
19 زینب راستگو اسماعیل جزء 30 و 1 87 سعدآباد
20 مریم یوسفی یوسف جزء 30 و 1 86.5 بوشهر
21 امیرمجتبی بزرگ حسن جزء 30 و 1 85.5 دلوار
22 پروین بنافی اسماعیل جزء 30 و 1 85 برازجان
23 راضیه قاسم نژاد محمد جزء 30 و 1 84.25 بوشهر
24 منیره عبدالهی منصور جزء 30 و 1 84 دیر- دوراهک
25 محمد جواد زارعی ظهیر جزء 30 و 1 82 دلوار
26 فاطمه زهرا فقیه مهدی جزء 30 و 1 81.25 دلوار
27 مبین عالی پور مهدی جزء 30 و 1 78.75 دلوار
28 ادیبه قائد بهرام جزء 30 و 1 77.75 برازجان
29 راضیه جمشیدی فریدون جزء 30 و 1 70.25 برازجان
30 محمد شادور منوچهر جزء 30 و 1 70 بوشهر
31 سیده زینب مقامس زاده سیدناصر جزء 30 و 1 46.25 دشتی
32 فاطمه کیانی کری احمد جزء 30 و 1 43.75 بوشهر
33 زهرا کیانی کری احمد جزء 30 و 1 42.5 بوشهر
34 حدیث باقرزاده زین العابدین جزء 30 و 1 42.5 بوشهر
35 مهدیه زالی نورالدین جزء 30 و 1 42.5 خورموج
36 سیده زهرا درقی موساوی سیدحسن جزء 30 و 1 40 بوشهر
37 فیروزه دهقان مشتانی علیرضا جزء 30 و 1 40 بوشهر
38 امیدرضا شکری گل برنجی اصغر جزء 30 و 1 40 بوشهر
39 علیرضا انگالی زاده عبداله جزء 30 و 1 37.5 بوشهر
40 کلثوم احمدی عبدالعلی جزء 30 و 1 36.25 خورموج
41 هانیه عابدی موسی جزء 30 و 1 36.25 خورموج
42 فاطمه علی پور محمد جزء 30 و 1 33.75 خورموج
43 زهرا رجبی عظیم جزء 30 و 1 31.25 بوشهر
44 مهدیه سمسامیان منفرد مجید جزء 30 و 1 20
بازگشت به بالا

جزء 30 و 2 و 1
نتیجه آزمون جزء 1 و 2 و 30ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 آمنه یماعی پور ناجی 1366/02/01 جزء 30و 1 و2 97.5 دیر
2 نیلوفر دهداری بهرام 1381/03/01 جزء 30و 1 و2 95.5 بوشهر
3 نرگس تیمار قاسم 1379/10/09 جزء 30و 1 و2 94.75 بوشهر
4 بهاره بحرینی مقدم مصطفی 1372/01/03 جزء 30و 1 و2 90 برازجان
5 سکینه شمسی درویش 1346/1015 جزء 30و 1 و2 89.83 برازجان
6 حدیث برجعلی اسماعیل 1381/06/25 جزء 30و 1 و2 89 بوشهر
7 خاطره صالحی موسی 1370/03/05 جزء 30و 1 و2 88.5 برازجان
8 مرضیه بازیارحقیقی احمد 1368/01/28 جزء 30و 1 و2 88.25 برازجان
9 مریم آبرونی قاسم 1380/12/09 جزء 30و 1 و2 83.75 دیر
10 گلی کیانی کری الیاس
جزء 30و 1 و2 83.25 بوشهر
11 زهرا کیانی راد مراد
جزء 30و 1 و2 80 بوشهر
12 مرضیه دوراهکی نامدار 1367 جزء 30و 1 و2 77.75 دوراهک
13 پریزاد دورافلن ابراهیم 1350/01/10 جزء 30و 1 و2 73.25 برازجان
14 زینب قاسمی محمد 1381/02/22 جزء 30و 1 و2 73.25 دیر
15 فاطمه پایکوب محمد رحیم 1387/11/26 جزء 30و 1 و2 72 بوشهر
16 محمدرضا مظفری مهدی 1381/11/05 جزء 30و 1 و2 46.25 خورموج
17 علی جواهری کاظم 1357/03/28 جزء 30و 1 و2 46.25 بوشهر
18 فاطمه فاریابی عبدالرضا 1383/07/23 جزء 30و 1 و2 40 خورموج
19 سیده فاطمه رشیدی سیدعلی 1373/02/28 جزء 30و 1 و2 40 خورموج
20 سیده مرضیه حسینی حاج سید عبداله 1377/03/07 جزء 30و 1 و2 38.75 کاکی
21 فاطمه درویشی ابول
جزء 30و 1 و2 37.5 دیر
22 مریم قائدی علی 1352/06/10 جزء 30و 1 و2 36.25 خورموج
23 بهاره صادقی عغضنفر 1366/06/31 جزء 30و 1 و2 30 خورموج
24 فاطمه سادات فاطمی سیدناصر 1385/01/17 جزء 30و 1 و2 27.5 بوشهربازگشت به بالا

5 جزء

نتیجه آزمون جزء 5ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 لیلا زینتی سهراب 1353/05/29 5 جزء 21.25 بوشهر
2 رینب مرادی نوراله 1369/06/20 5 جزء 45 بوشهر
3 فاطمه سجادی اصطهباناتی احمد 1361/02/27 5 جزء 48.75 بوشهر
4 زهرا رضایی حیدر 1365/05/02 5 جزء 93.75 بوشهر
5 افسرآصفی حسین 1364/12/29 5 جزء 83 بوشهر
6 مهتاب بوستان افروز علی 1363/05/20 5 جزء 89.5 دلوار
7 راضیه نوشادی عالی 1366/10/02 5 جزء 89.5 دلوار
8 فاطمه سلیمانی عبدالرزاق 137901/02 5 جزء 97.75 بوشهر
9 علی ابراهیمی زاده عباس 1376/07/14 5 جزء 46.25 چغادک
10 هادی باغکی حسن 1366/11/06 5 جزء 50 بوشهر
11 محمد برقک رجب 1365/06/12 5 جزء 50 بوشهر
12 حیدر رفاهی قاسم 1345/08/03 5 جزء 88.875 بوشهر
13 فاطمه قائدی خداکرم 1371/12/20 5 جزء 95.25 بوشهر
15 سیده طاهره لطیفی سیدمحمد 1360/06/30 5 جزء 96.25 دلوار
16 راضیه پورمحمد تنگستانی حسین 1361/03/14 5 جزء 91 بوشهر
17 مدینه جمالی حسن 1366/09/21 5 جزء 75.75 بوشهر
18 طاهره حیات داودی حسن 1367/06/31 5 جزء 100 برازجان
19 معصومه خدری ماندنی 1367/03/17 5 جزء 92.25 برازجان
20 شرف رضوانیان علی 1347/10/04 5 جزء 91 برازجان
21 حمیده ابراهیمی حسین 1353/06/25 5 جزء 90 برازجان
22 اعظم خسروی غلامرضا 1365/11/22 5 جزء 83.75 برازجان
23 شهربانو نجفی اصل عبدالرضا
5 جزء 97.25 کنگان
24 امین زاهدی ابراهیم 1368/07/04 5 جزء 96.25 کنگان
25 مهتاب دوراهکی احمد 1364/04/01 5 جزء 98.25 کنگان
26 امیرحسین شعرانی یونس 1383/08/10 5 جزء 84.5 دیر
27 زهرا ثامری عبداله 1364/11/01 5 جزء 100 کنگان
28 فاطمه مؤمنی مختار 1363/06/30 5 جزء 83.5 دیر
29 عزت دوراهکی عباس 1351/06/25 5 جزء 76.5 کنگان
30 حکیمه درویشی قاسم 1363 5 جزء 90.25 دیر
31 هانیه بحرینی پور عبدالمجید
5 جزء 98.5 دیر
32 زینب پاریابی محمدعلی 1364 5 جزء 98.25 دیر
33 طاهره میرزایی علی
5 جزء 91.75 دیر
34 سیده معصومه حسینی محمدی

5 جزء 75 دیر
35 محمد حسین خلیفات علی
5 جزء 79 کنگان
36 زهرا علی پور عبداله
5 جزء 85.75 بنک
37 مجتبی یاریابی

5 جزء 89.25 آبدان
بازگشت به بالا

10 جزء

نتیجه آزمون جزء 10ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 حکیمه براهیمی علی 1352/06/01 10 جزء 99 برازجان
2 زهرا بحرانی علیرضا
10 جزء 97.75 کنگان
3 مریم اخلاق خوب ترکی 1355/11/12 10 جزء 97.5 کنگان
4 صدیقه شیخی احمد 1347 10 جزء 96.75 کنگان
5 حسین نادری اله کرم 1369/10/11 10 جزء 96.5 برازجان
6 لیلا صالحی فرد حسین 1347/06/03 10 جزء 96.5 برازجان
7 سیده رینب کراماتی سیدعباس 1379/12/08 10 جزء 96.5 کنگان
8 زینب حقیقت اسماعیل 1351/01/01 10 جزء 96.25 برازجان
9 صدیقه اسفندیاری نژاد اسفندیار 1362/01/12 10 جزء 96.08 برازجان
10 سکینه خلیفات پور عبدالرؤف 1380 10 جزء 96 کنگان
11 سکینه عبدی علی 1362/10/30 10 جزء 95.25 برازجان
12 لیلا عباس زاده غلامرضا 1368/05/19 10 جزء 95.25 برازجان
13 سیده صفیه هاشمی سید محمود 1352/01/01 10 جزء 92.75 برازجان
14 نرگس قاسمی احمد 1363/06/30 10 جزء 92.75 کنگان
15 لیلا شیخی احمد 1348/09/27 10 جزء 91.75 کنگان
16 زینب دوراهکی عباس
10 جزء 91.25 کنگان
17 حسین شهریاری خدانظر 1372/04/24 10 جزء 91 برازجان
18 سیده محبوبه حسینی سیدمحمدمهدی 1369/08/26 10 جزء 90.5 بوشهر
19 لیلا نیک خوه ابراهیم
10 جزء 85 کنگان
20 زینب حسین آبادی محمد علی 1360 10 جزء 81.5 نظر آقا
21 مهین محمدآبادی حسینقلی 1345/04/06 10 جزء 81.25 سعدآباد
22 زینب موسوی عبدالرضا 1346/07/02 10 جزء 79.25 سعدآباد
23 فرشته تلخکی حسینقلی 1355/03/15 10 جزء 76.25 سعدآباد
24 لیلا باقر زاده ابراهیم 1361/03/24 10 جزء 75.33 برازجان
25 فاطمه پورمحمد عبدالرسول 1380/01/15 10 جزء 73.5 بوشهر
26 محمّدقاسم رفاهی حیدر 1380/07/23 10 جزء 50 بوشهر
27 سپیده استادی قاسم 1367/03/08 10 جزء 50 خورموج
28 محمدمرادی عباس 1358/08/30 10 جزء 47.5 بوشهر
29 زهرا فقیه صفر 1371/09/01 10 جزء 46.25 دشتی
بازگشت به بالا

15 جزء

نتیجه آزمون جزء 15
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 نصیبه بحرینی عبداله 1368 15 جزء 97.25 دوراهک
2 وجیهه درویشی قاسم 1368/06/16 15 جزء 95.75 دوراهک
3 زیور راوید رضا 1348/04/01 15 جزء 82.75 بوشهر
4 مریم عرب زاده مصطفی 1359/05/16 15 جزء 47.5 بوشهر
بازگشت به بالا

20 جزءنتیجه آزمون جزء 15
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان1 زینب حسین آبادی محمدعلی 1360 20 جزء 96 نظرآقا2 علی عادلی مقدم غلام 1360/02/15 20 جزء 93.5 بوشهر3 شمسی نهاری حسن 1345/04/01 20 جزء 92.25 بوشهر4 سیده زینب بحرالعلوم سیدسعادت 1356/05/19 20 جزء 87.5 دشتستان
بازگشت به بالا

حفظ کل

نتیجه آزمون حفظ کل قرآنردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 اخلاص دریس محمدحسین 1363/06/30 حفظ کل 96.75 بوشهر
2 فاطمه حسن زاده مختار 1367/11/12 حفظ کل 94.75 برازجان
3 حسین درستکار احمد 1359/12/26 حفظ کل 94.75 کنگان
4 میتراتجلی زاده غلامرضا 1356/01/12 حفظ کل 94.5 بوشهر
5 سعید افشار عوض 1372/03/28 حفظ کل 93.75 نظرآقا
6 صابرین دریس محمدحسین 1366/06/30 حفظ کل 92.5 بوشهر
7 زهرا نظری شکراله 1375/06/08 حفظ کل 92.25 سعدآباد
8 زینت برازجانی احمد 1367/11/08 حفظ کل 90.25 نظرآقا
9 سیده پروین شجاعی سیداکبر 1366/06/31 حفظ کل 90 برازجان
10 لیلا باقر زاده ابراهیم 1361/12/01 حفظ کل 89.25 سعدآباد
11 ایران نعمتی محمدباقر 1354/11/01 حفظ کل 87.25 دشتستان
12 زینب افرا خلیل 1378/07/30 حفظ کل 81.25 کنگان
13 مینا صلواتی بیشه کریم 1365/11/14 حفظ کل 46 بوشهر
14 طوبی فقیه احمد 1361/02/01 حفظ کل 35 خورموج
15 محمد جمالی غلامحسین
حفظ کل 20 چغادک
بازگشت به بالا

150 موضوع

نتیجه آزمون 150 موضوعردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 محمدصادقی کاظم 1356/06/30 150 موضوع 94.25 برازجان
2 مهنازسنگی محمدعلی
150 موضوع 81.75 برازجان
بازگشت به بالا

300 موضوع

نتیجه آزمون 300 موضوعردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 محمدصادقی کاظم 1356/06/30 300 موضوع 97.5 برازجان
2 زینب ثابت علی 1370/05/06 300 موضوع 95 برازجان
بازگشت به بالا

مسافران آسمان

نتیجه آزمون مسافران آسمانردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد رشته معدل شهرستان
1 زهره باباعلی حقیقی مختار 1357/08/01 مسافران آسمان 97.75 برازجان
2 محمد صادقی کاظم 1356/06/30 مسافران آسمان 96 برازجان
3 طاهره کشتکار خیراله 1365/04/27 مسافران آسمان 91.25 برازجان
4 اسماکشتکار خیراله 1370/01/08 مسافران آسمان 89.5 برازجان
5 فاطمه رضایی باقر 1374/07/13 مسافران آسمان 89.25 برازجان
6 بهاره قائد بهرام
مسافران آسمان 81.25 برازجان
7 ادیبه قائد بهرام 1386/10/13 مسافران آسمان 81.25 برازجان
8 نرگس حاجی زاده ابراهیم 1385/03/10 مسافران آسمان 81.25 برازجان
9 اعظم شهنه برازجانی عبداله 1364/02/11 مسافران آسمان 75.5 برازجان
بازگشت به بالا